Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen U als cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut die werkt voor FysioFit Zandvoort. Voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst wordt u geattendeerd op deze betalingsvoorwaarden en krijgt u een exemplaar hiervan uitgereikt.

  • De cliënt is verantwoordelijk voor een adequate aanvullende verzekering om voor vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen in aanmerking te komen. Indien u niet zeker weet in hoeverre uw verzekeraar de behandelingen vergoedt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • De cliënt dient zich te vergewissen van het feit dat reguliere fysiotherapie enkel vergoed wordt vanuit een aanvullende zorgverzekering. Indien de cliënt niet adequaat verzekerd is, is hij zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geboden zorg. Dit geldt voor alle volwassenen. Voor kinderen tot en met 18 jaar gelden andere regels: hun behandelingen worden wel vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen in aantal gelimiteerd zijn.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt FysioFit Zandvoort zich het recht voor, 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij U in rekening te brengen.
  • Indien de cliënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt, zal deze afspraak wel voor 75% in rekening worden gebracht.
  • De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering.
  • De factuur van FysioFit Zandvoort voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is FysioFit Zandvoort gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is FysioFit Zandvoort gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief BTW.